Daftar Masuk
Iklan

 

 

 
Menu Utama
Muka Depan
Berita
Pengumuman
Hebahan
Info PERSAMA
Mengenai Persatuan
Ahli Jawatankuasa
Senarai Ahli Institusi PERSAMA
Pendaftaran Ahli PERSAMA
Warkah Berita PERSAMA
Kemaskini Maklumat Pengguna
Senarai Ahli PERSAMA Seumur Hidup
Info OMK 2017
Surat Hebahan OMK 2017
Borang Bayaran OMK
Info OMK
Keputusan OMK 2016
Keputusan Terdahulu
Contoh Soalan - OMK 2013
Contoh Soalan - OMK 2014
Contoh Soalan - OMK 2015 
Mesyuarat Agung Tahunan 2013/14
Thursday, 07 August 2014
NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN  2013/14

Dengan ini dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Penggal 2013/14 Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA) akan diadakan pada 18 OGOS 2014, jam 11.30pg, Bilik Mesyuarat Pusat Pengajian Sains Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi, UKM.

Agenda untuk Mesyuarat Agung Tahunan


1. Pengesahan Minit Mesyuarat Agung 2012/13
2. Perkara Berbangkit daripada Minit Mesyuarat Agung 2012/14
3. Pembentangan Laporan Tahunan PERSAMA 2013/14
4. Pembentangan Penyata Kewangan PERSAMA yang berakhir pada 31 Mei 2014
7. Hal-hal lain yang pemberitahuannya secara bertulis mestilah disampaikan kepada Setiausaha Kehormat sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mesyuarat.

Sakhinah Abu Bakar
SK PERSAMA

 
Maklumat Terkini dan Pusat Pertandingan OMK 2014
Wednesday, 02 July 2014


1. Bagi sekolah yang masih belum ada pusat pertandingan, senarai pusat pertandingan ini akan dikemaskini dari masa ke semasa.
2. Maklumat berkenaan pusat peperiksaan (Pegawai untuk dihubungi dll) akan dimaklumkan kemudian.
3. Bagi sekolah yang belum membuat pembayaran, sila berbuat demikian selewat - lewatnya 4 Julai 2014 (Jumaat).
4. Pastikan setiap peserta membawa kad pelajar dan kad pengenalan diri.
5. Semua peserta tidak dibenarkan menggunakan mesin kira (calculator).


Terima Kasih

Lampiran:

 

 
Panggilan Kertas Kerja
Thursday, 10 April 2014

1


SIMPOSIUM KEBANGSAAN SAINS MATEMATIK KE-22 (SKSM22)


THE 22nd NATIONAL SYMPOSIUM ON MATHEMATICAL SCIENCES (SKSM22)


*PENGUKUHAN PENYELIDIKAN DAN KOLABORASI SAINS MATEMATIK DI MALAYSIA*

*STRENGTHENING RESEARCH AND COLLABORATION OF MATHEMATICAL SCIENCES IN MALAYSIA*

Hotel Grand BlueWave, Shah Alam

24-26 November 2014


PENGENALAN / INTRODUCTION

Matematik merupakan ilmu sejagat yang mendasari perkembangan ilmu dan teknologi moden. Ia mempunyai peranan penting dalam pelbagai disiplin dan mengembangkan daya pemikiran manusia. Perkembangan pesat bidang teknologi dan komunikasi dewasa ini kebanyakkannya didasar oleh perkembangan ilmu matematik. Selaras dengan hasrat untuk memperkembangkan ilmu matematik, pihak Institut Sains Matematik (ISM), Fakulti Sains, Universiti Malaya (UM) dengan kerjasama Persatuan Saians Matematik Malaysia (PERSAMA) bebesar hati meneruskan tradisi kecermerlangan dengan anjuran*Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke-22* (SKSM22)

Mathematics is a universal knowledge which is instric in the development of modern science and technology. It plays an important role in various disciplines and expands the human mind. recent rapid development in the area of technology and communication is mostly underlined by developments in mathematical knowledge. In line with the aspirations to further extend the boundaries of mathematical sciences, the Institute of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Malaya (UM) withe the cooperation of the Malaysian Mathematical Sciences Society (PERSAMA) is proud to uphold the tradition of excellence by organizing *The 22nd National Symposium on Mathematical Sciences*(SKSM22)OBJEKTIF / OBJECTIVE

1. Menghimpun para profesional dari semua sektor bagi mengalakkan kerjasama dan jaringan serta perkongsian ilmu sains matematik.

Bringing together professionals from all sectors to promote collaboration and networking in addition to knowledge sharing in mathematical sciences.


2. Menyediakan platform untuk para pakar matematik (akademik dan industri) untuk berkongsi dapatan mereka bagi mencetuskan kretiviti dan inovasi dalam penyelidikan sains matematik.

Providing a platform for mathematical experts (academics and industries) to share their findings to boost creativity and innovations in line withe the theme of the symposium.


3. Mewujudkan peuang bagi menonjolkan penemuan serta inovasi baru dan terkini selari dengan tema simposium.

Providing opportunities to highlight recent discoveries and new innovations in line with the theme of the symposium.


4. Menggalakkan interaksi dan menjalin kerjasama yang lebih erat antara penyelidik matematik di Malaysia.

Encouraging interaction and fostering closer collaboration amongst mathematical researchers in Malaysia.Penganjur/ Organizer

Institute of Mathematical Sciences

University of Malaya

1

Penganjur Bersama/ Co-Organizer

Malaysian Mathematical Sciences

Society (PERSAMA)

1

 
 
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society Vol 37 Num 2 2014
Wednesday, 26 March 2014
Klik sini untuk lihat isi kandungan penuh Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society Volume 37 • Number 2 • 2014
 
Syarat Pencalonan Anugerah PERSAMA 2014
Tuesday, 25 February 2014
SYARAT-SYARAT UMUM PERTANDINGAN

 • Calon adalah rakyat Malaysia.
 • Keutamaan diberi kepada ahli PERSAMA.
 • Karya tersebut mestilah diterbitkan dalam tahun 2013.
 • Karya tersebut tidak dihasilkan oleh ahli Majlis Eksekutif PERSAMA / ahli jawatankuasa / panel hakim pertandingan (sepenuhnya atau bersama).
 • Keputusan panel hakim adalah muktamad.

SYARAT-SYARAT KHUSUS PERTANDINGAN


KATEGORI BUKU KARYA ASLI DAN BUKU TERJEMAHAN

Senaskhah buku berserta borang pencalonan hendaklah dihantar terus kepada Penyelaras Anugerah PERSAMA selewat -lewatnya pada 15 April 2014 untuk proses saringan awal.

Penilaian dilakukan berdasarkan kepada beberapa perkara berikut:

Karya Asli
 • Mestilah diterbitkan oleh penerbit tempatan.
 • Buku-buku tersebut mestilah berunsurkan Sains Matematik, Sains Teknologi, Sains Komputer, Statistik, Ekonomi dan Matematik, Sains Kejuruteraan, Matematik Pendidikan, atau Sejarah dan Falsafah Matematik.
 • Tahap ilmu universiti dalam bahasa Malaysia (atau Bahasa Inggeris) dan karya bukan ahli jawatan kuasa/panel penilai/hakim pertandingan ini. Buku yang ditulis dalam Bahasa Malaysia adalah diutamakan.
 • Kepribumian karya: Kefasihan bahasa, nahu, keretorikan, ketepatan istilah, kepercayaan kepada Bahasa Melayu (atau Bahasa Inggeris) seperti terpancar menerusi ketiadaan istilah atau ungkapan yang dipetik daripada bahasa/sumber lain; bahan yang tidak asing daripada bahan/budaya setempat, atau serantau.
 • Keaslian idea, bahan, pendekatan, pengolahan, dan penyusunan.
 • Keikhlasan, ketanggungjawaban dan keintegritian yang terpancar menerusi kejelasan hujah dan sumber.
 • Ketelitian akademik.
 • Mutu perbukuan: bentuk luarannya, rujukan, indeks dan sebagainya.

Karya Terjemahan
 • Tahap ilmu universiti dalam bahasa Melayu dan karya bukan ahli jawatan kuasa/panel penilai/hakim pertandingan ini.
 • Keklasikan/keistimewaan buku aslinya daripada pelbagai aspek termasuk ketelitian akademiknya.
 • Sumbangan penterjemah kepada ilmu yang diterjemahkannya, seperti menerusi tafsirannya, dan penjelasannya (bukan sekadar terjemahan harafiah).
 • Mutu bahasa terjemahannya sama dengan dalam kriterium 2 dalam karya asli di atas.
 • Mutu perbukuan: bentuk luarannya, rujukan, indeks dan sebagainya.KATEGORI TESIS SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH


Setiap jabatan/fakulti berkenaan atau Sekolah Pengajian Siswazah dari IPT tempatan diminta mencalonkan tesis yang terbaik dari Jabatan/Fakulti berkenaan (fakulti terletaknya pengajian sains matematik) dalam kategori Sarjana dan Doktor Falsafah. Maklumat tesis yang dicalonkan itu hendaklah disertakan dengan:
 
 • Salinan muka depan tesis
 • abstrak tesis
 • salinan laporan pengerusi, pemeriksa luar dan pemeriksa dalam
 • salinan softcopy keseluruhan tesis dalam bentuk CD
 • senarai penerbitan yang terhasil dari penulisan/penyelidikan tesis tersebut.
 • Salinan surat senat

Bahan-bahan tersebut berserta borang pencalonan hendaklah dihantar terus kepada Penyelaras Anugerah PERSAMA selewat-lewatnya pada 15 April 2014. Hanya tesis yang mencapai taraf cemerlang sahaja yang dipertimbangkan oleh jawatan kuasa atau panel hakim hadiah ini.

Pencalonan individu juga boleh diterima tetapi mesti melalui dan diperakukan oleh pihak jabatan/fakulti berkenaan atau Sekolah Pengajian Siswazah dari IPT yang menganugerahkan ijazah tersebut.KATEGORI MAKALAH ILMIAH

Setiap penerbit/jabatan/fakulti berkenaan dari IPT tempatan diminta mencalonkan makalah terbaik dari Jabatan/Fakulti di tempat  terletaknya pengajian sains matematik. Bidang Sains Matematik ialah yang merangkumi semua pengajian yang bermatematik seperti yang ditakrifkan oleh PERSAMA.

Tiga salinan makalah yang dicalonkan bersama-sama salinan muka depan jurnal dan borang pencalonan hendaklah dihantar  terus kepada Penyelaras Anugerah PERSAMA selewat-lewatnya pada 15 April 2014.

Kriteria Makalah Ilmiah:
 
 • Mestilah diterbitkan oleh jurnal-jurnal tempatan
 • Ditulis dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa InggerisKATEGORI  REKACIPTA MATEMATIK

Penyertaan adalah dibuka kepada semua ahli akademik bidang sains matematik. Tujuan pertandingan diadakan adalah untuk menghasilkan daya kreatif dan inovasi dalam bidang sains matematik di kalangan ahli-ahli akademik bidang ini. Hasilan rekacipta mestilah berbentuk idea, konsep, sistem, proses, teknik atau perisian yang mempunyai elemen matematik.

Kriteria Rekacipta Matematik:

 • Mempunyai elemen matematik
 • Rekacipta asli atau baru
 • Hasil dari penyelidikan
 • Mempunyai nilai komersil
 • Kepelbagaian gunaan
 • Mesra pengguna
 • Rekacipta yang telah memenangi mana-mana anugerah daripada mana-mana persatuan selain dari PERSAMA boleh dipertimbangkan

Hasil rekacipta yang dicalonkan (dalam bentuk CD dan poster/pamplet dsbnya) berserta borang pencalonan hendaklah dihantar  terus kepada Penyelaras Anugerah PERSAMA selewat-lewatnya pada 15 April 2013.KATEGORI  RENCANA POPULAR

Salah satu matlamat PERSAMA ialah untuk mendidik masyarakat umum tentang peranan dan keberkesanan sains matemtik dalam pembangunan negara khususnya Malaysia. Anugerah ini dizahirkan khas kepada para penulis yang mampu membantu PERSAMA untuk mencapai matlamat ini. Penulisan yang membincangkan permasalahan pendidikan sains matematik di tanah air pada semua peringkat juga akan dipertimbangkan.

Penyertaan hendaklah dihantar dalam bentuk yang telah diterbitkan (bukan fotokopi) berserta borang pencalonan terus kepada Penyelaras Anugerah PERSAMA selewat-lewatnya pada 15 April 2014.

Dengan ini, pihak PERSAMA mengalu-alukan penyertaan daripada semua penulis tempatan untuk merebut anugerah ini tertakluk kepada syarat-syarat dan kriteria berikut :

Kriteria Rencana Popular:
 
 • Penulisan berkenaan hendaklah terbit dalam akhbar atau majalah tempatan.
 • Penulisan yang terbit dalam majalah dalaman yang agak luas skop pembacanya juga akan dipertimbangkan (contohnya terbitan dalam Universiti).
 • Mempunyai elemen sains matematik.
 • Jalan bahasanya sesuai kepada mereka yang berkepakaran di luar bidang sains matematik.
 • Keutamaan diberikan kepada penulisan dalam Bahasa Malaysia.
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 46 - 54 dari 113
a site by Aidan    
admin

© 2007 PERSAMA